Gallwch gyflwyno cyfansoddiad ar gyfer 2019-20 os:

  • Rydych o dan 23 oed ar Fedi 1af 2019.
  • Rydych yn cael eich addysg llawn amser, neu fod gennych gyfeiriad parhaol o fewn ffiniau siroedd Caerfyrddin, Ceredigion a Phenfro.

Gallwn gynnig y cymorth canlynol i gyfranogwyr.

Cyflwyniadau Agoriadol

Bydd yr ensemble yn cyflwyno eu hofferynnau, ac yn rhoi arweiniad ar sut i ysgrifennu ar eu cyfer. Gyda Lynne Plowman byddant yn archwilio ffyrdd gwahanol o ysgrifennu ar gyfer triawd piano. Fe fydd yna dri chyflwyniad agoriadol (un ym mhob sir) o 17 – 20 Medi 2019.

Cynllun Cyfansoddwr Preswyl

Yn ystod misoedd Hydref i Ragfyr bydd Lynne yn ymweld â phob ysgol sydd wedi cofrestru ar gyfer ein cynllun preswyl, ac yn cynnal dau weithdy ym mhob ysgol.

Sesiynau Tiwtorial Unigol

Gall pawb sydd am gyflwyno cyfansoddiad (hyd yn oed os nad oeddent yn bresennol yng nghyflwyniadau agoriadol mis Medi) dderbyn sesiwn diwtorial unigol gyda Lynne i drafod a mireinio manylder y darn. Bydd hyn yn digwydd yn ystod Ionawr a Chwefror 2018.

Os carech wneud cais am sesiwn diwtorial lawr lwythwch y ffurflen isod a’i e-bostio neu bostio at ymmdyfed@gmail.comY dyddiad cau ar gyfer derbyn ffurflenni cais yw Dydd Gwener Rhagfyr 13eg 2019.

Dyddiad cau ar gyfer cyflwyno cyfansoddiadau

Gellir cyflwyno’r cyfansoddiadau terfynol ar ffurf PDF neu gopi caled. Dylid danfon copïau o’r sgôr llawn a’r rhannau unigol drwy e-bost neu bost at Helen McNabb

The deadline for submissions is Dydd Mercher Chwefror 19ed 2020.

Gweithdai Terfynol

Bydd pob cyfansoddiad a gyflwynir yn cael ei berfformio a’i recordio mewn gweithdai terfynol i ysgolion yn ystod wythnos 30 Mawrth – 3 Ebrill 2019.

Gwybodaeth a Ffurffleni Gais