Enillydd Cerddor Ifanc Dyfed 2022 yw’r delynores Annest Davies. Fel rhan o’i gwobr bydd Annest yn perfformio yng Ngŵyl Gerdd Tŷ Ddewi ar Fehefin 4. Yn ail oedd Sara Llewellyn yn chwarae marimba a vibraphone, ac yn drydydd oedd Eliza Bradbury, hefyd ar y delyn. Y ddau arall yn y ffeinal oedd Cerys Bowen ar y feiolin a’r trympedwr Dylan Savage.

Fe glywodd y gynulleidfa ddarn comisiwn newydd gan Tom Wheeler (gynt yn gyfansoddwr ifanc) yn cael ei berfformio gan y trombonydd Rhydian Tiddy, Cerddor Ifanc Dyfed 2019. Cafwyd perfformiad hefyd gan Gwenllïan Hunting-Morris, oedd yn fuddugol yn 2021.

DOSBARTHIADAU MEISTR CERDDOR IFANC DYFED

 

Cynhelir dosbarthiadau meistr eleni ar Ddydd Sadwrn 6ed a Dydd Sul 7fed o Dachwedd 2021 yn Rhosygilwen near Cilgerran. Byddant dan arweiniad Kevin Price, Andrew Wilson-Dickson, Zoe Smith a Nancy Johnson.  Fe fydd dau arweinydd bob dydd.  Bydd Kevin Price a Zoe Smith yn canolbwyntio ar offerynnau pres a chwythbrennau.  Bydd Nancy Johnson ac Andrew Wilson-Dickson yn canolbwyntio ar offerynnau llinynnol, piano ac unrhyw offeryn arall.

 

Eleni byddwn yn ffocysu arbenigedd arweinyddion y dosbarthiadau. Bydd Nancy Johnson ac Andrew Wilson Dickson yn canolbwyntio ar offerynnau llinynnol a’r piano ar Ddydd Sadwrn Tachwedd 6. Bydd Zoe Smith a Kevin Price yn ffocysu ar chwythbrennau a phres ar Ddydd Sul Tachwedd 7.
Croesewir ceisiadau gan offerynwyr eraill hefyd wrth gwrs, a byddant yn cael eu hamserlenni ar un o’r ddau ddiwrnod.

 

Bydd yr awyrgylch yn gyfeillgar ac anffurfiol. Ni fydd yr arweinyddion yn rhoi cyngor ar dechneg (eich athro offerynnol sy’n gyfrifol am hynny) ond byddant yn hytrach yn canolbwyntio ar eich dehongliad o’r gerddoriaeth a’ch sgiliau perfformio. Y nod yw codi eich hyder wrth berfformio – boed hynny mewn cyngerdd, clyweliad, neu mewn arholiad. Mae’n le i chi dderbyn cyngor gwerthfawr iawn gan gerddorion proffesiynol. 

 

Dewch ag un darn rydych yn gweithio arno i’r dosbarth meistr – dim fwy na pum munud o hyd. Gall fod yn ddarn unigol, neu’n symudiad/rhan o symudiad allan o waith hirach. Bydd yn help os allwch ddod a chopi ychwanegol gyda chi i’r dosbarth meistr.

Bydd Andrew Wilson-Dickson a Zoe Smith ar gael i’ch cyfeilio ar y dydd, ond gallwch ddod a chyfeilydd eich hun os dymunwch.

 Mae’r cyfan yn rhad ac am ddim. Mae galw mawr am lefydd felly rhowch eich cais i mewn yn gynnar. Y cyntaf i’r felin …!

I wneud cais am ddosbarth meistr cwblhewch y ffurflen a’i ddychwelyd at Helen McNabb ar ymmdyfed@gmail.com neu drwy’r post i’r cyfeiriad a nodir. Os oes gennych gwestiwn, cysylltwch â Helen.

Y dyddiad cau am geisiadau yw Dydd Mercher Hydref 13eg 2021.

 CYSTADLEUAETH CERDDOR IFANC DYFED

Cynhelir cystadleuaeth flynyddol hefyd am deitl Cerddor Ifanc Dyfed. Cynhelir y gystadleuaeth yn Neuadd y Dderwen, Rhosygilwen, Cilgerran ar Ddydd Sadwrn Ebrill 9eg 2022. Dim ond y rhai a fynychodd dosbarth meistr all wneud cais am y gystadleuaeth, ond does dim rhaid i chi ymgeisio. Cynhelir rhagbrofion ar ddiwedd Ionawr neu ddechrau Chwefror 2022 ac fe fydd y panel yn dewis 5 i baratoi rhaglen 15 munud ar gyfer y ffeinal ym mis Ebrill 2022.

 

Yn ogystal â’r gwobrwyon a gynigir, bydd y buddugol yn cael cyfle i berfformio yng Ngŵyl Tŷ Ddewi a Gŵyl MusicFest Aberystwyth.