Cyfansoddwr Ifanc Dyfed

Mae Cyfansoddwr Ifanc Dyfed yn brosiect blynyddol sy’n cael ei rhedeg rhwng Medi a Mawrth/Ebrill.

 

Bob blwyddyn rydym yn penodi Ensemble Preswyl, ac yn gwahodd ieuenctid o dan 23 oed i ysgrifennu darn.

 

Ceir cefnogaeth hefyd gan ein Cyfansoddwr Preswyl drwy gyflwyniadau agoriadol gyda’r Ensemble Preswyl ym mis Medi, ymweliadau ysgol rhwng Hydref a Rhagfyr, a sesiynau tiwtorial unigol rhwng Ionawr a Chwefror.

 

Ym mis Ebrill mae’r Ensemble Preswyl yn dychwelyd yma i Orllewin Cymru i berfformio a recordio pob darn a gyflwynwyd mewn cyfres o weithdai. Yn ychwanegol, mae detholiad o’r cyfansoddiadau hyn yn cael eu perfformio mewn cyngerdd cyhoeddus yn Neuadd y Dderwen, Rhosygilwen ger Cilgerran.

Mae’r ensemble yn newid bob blwyddyn. Dros y blynyddoedd rydym wedi gweithio gyda phedwarawdau llinynnol a sacsoffon, pumawdau pres a chwyth, yn ogystal â grwpiau siambr megis Triawd Piano Galos, ‘Electric Voice Theatre’, ‘O Duo’ (offer taro), ‘Piano Circus’ (chwe phiano) a’r ensemble Baróc ‘Red Priest.’ Yn 2018-19 yr ensemble preswyl oedd ‘The Hermes Experiment’.

Yn 2019-20 ein Cyfansoddwr Preswyl fydd  Lynne Plowman a’r ensemble preswyl fydd triawd clarinét sielo a phiano o Ensemble Cymru

 

Rydych yn ddilys i fod yn rhan o raglen 2019-20 os:

   Byddwch o dan 23oed ar Fedi 1af 2020.

   Os ydych mewn addysg llawn amser, neu mae eich cartref parhaol o fewn ffiniau siroedd Caerfyrddin, Ceredigion a Phenfro.

Gallwn gynnig y cymorth canlynol i unrhyw un sydd am fod yn rhan:

 

Cyflwyniadau Agoriadol

Bydd y triawd o Ensemble Cymru yn cyflwyno eu hofferynnau a sut ysgrifennu ar eu cyfer. Gyda Lynne Plowman byddant yn archwilio sut i ysgrifennu ar gyfer y triawd, gan gyfeirio at ddarnau gwahanol. Cynhelir tri chyflwyniad:

   Ysgol Uwchradd Hwlffordd (Campws Portfield), Dydd Mercher Medi 18fed 2019, 10.30 – 12.00

   Ysgol Uwchradd Aberaeron, Dydd Iau Medi 19eg 2019, 10.30 – 12.00

   Ysgol Maes y Gwendraeth Cefneithin, Dydd Gwener Medi 20fed 2019, 10.30 – 12.00

 

Bydd y darnau a berfformir eleni yn cynnwys darn newydd wedi ei gomisiynu’n arbennig ar gyfer y triawd. Rydym wedi comisiynu Lynne Plowman i ysgrifennu darn ar gyfer y cyflwyniad. Bydd y cyflwyniad hefyd yn cynnwys darnau byr gan fyfyrwyr sy’n astudio cyfansoddi yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru yng Nghaerdydd.  

 

Rhaglen Cyfansoddwr Preswyl

Rhwng Hydref a Rhagfyr bydd Lynne yn ymweld â phob ysgol dwywaith i gynnal gweithdai cyfansoddi.

 

Sesiynau Tiwtorial Unigol

Gall bawb sydd am gyflwyno cyfansoddiad (hyd yn oed rhai nad oedd yn y cyflwyniadau agoriadol na gweithgareddau Tymor yr Hydref) wneud cais am sesiwn diwtorial gyda Lynne i drafod a mireinio’u darnau. Cynhelir y sesiynau tiwtorial yn ystod Ionawr a Chwefror 2020.

 

I wneud cais, lawr lwythych y ffurflen gais isod a’i ddychwelyd drwy’r post neu e-bost at ymmdyfed@gmail.com

 

Y dyddiad cau yw Dydd Gwener Rhagfyr 13eg 2019. 

 

 

Dyddiad cau cyflwyno’r cyfansoddiadau

Gall y cyfansoddiadau gael eu cyflwyno mewn sawl ffurf. Ceir manylion am hyn ar dudalen Adnoddau ein gwefan.

Y fformat gorau yw un o’r canlynol

1)  Ffeil Sibelius gyda sgôr llawn a rhannau unigol i bob offeryn

2)  PDF o’r ffeil gyda sgôr llawn a rhannau unigol i bob offeryn

3)  Copi caled o’r sgôr llawn a rhannau unigol i bob offeryn

 

Dylid danfon y cyfan gydag enw’r cyfansoddwr a’r ffurflen berthnasol sydd ar ein gwefan drwy’r post neu e-bost at Helen McNabb.

Y dyddiad cau yw Dydd Mercher Chwefror 19eg 2020.

 

Gweithdai Ysgol a Pherfformiad Cyhoeddus

Perfformir bob cyfansoddiad mewn cyfres o weithdai ysgol yn ystod wythnos Mawrth 30ain 2020.

Recordir bob cyfansoddiad, ac fe fydd y recordiad ar gael i bob unigolyn yn dilyn y gweithdai.

 

Perfformir detholiad o’r cyfansoddiadau mewn cyngerdd cyhoeddus yn Rhosygilwen ger Cilgerran ar Ddydd Sul Ebrill 5ed 2020, gydag ymarferion dros y penwythnos. Bydd y cyngerdd yn cael ei recordio’n broffesiynol, a danfonir copi at bob cyfansoddwr. Gellir cyflwyno’r recordiad fel rhan o arholiad, neu gellir ei gadw fel copi personol.