Newyddion

Dathlu Talent

Diolch i bawb a gyfrannodd at lwyddiant dathliad Cerddorion Ifanc Dyfed. Diolch i’r cerddorion a’r cyfansoddwyr ifanc, ac i ymrwymiad ein cerddorion proffesiynol - Andrew Wilson-Dickson, Matthew Williams, Gareth Jones, Steve Bingham, Chris Brannick a Lynne Plowman. Rhaid peidio ag anghofio chwaith am ymrwymiad a chefnogaeth rhieni ac athrawon yr ieuenctid drwy gydol y flwyddyn.

Uchafbwynt wythnos o weithgareddau oedd cyngherddau terfynol Cerddor Ifanc Dyfed ar Ddydd Sadwrn Ebrill 8fed a Chyfansoddwyr Ifanc ar Ddydd Sul Ebrill 9fed yn Rhosygilwen. Llongyfarchiadau i’r gitarydd George Nash ar ennill teitl Cerddor Ifanc Dyfed 2017, i Ioan Price (clarinét) a ddaeth yn ail, ac Ifan Llywellyn (trombôn)  a ddaeth yn drydydd.

Dros y penwythnos cyflwynodd ein cadeirydd, Emyr Wynne Jones, siec am £10,000 i’r elusen yn dilyn ei sialens o ddringo Kilimanjaro. Tipyn o gamp!

Rydym yn galw nawr ar offerynwyr ifanc i ystyried ymgeisio ym mhroses Cerddor Ifanc Dyfed nes ymlaen eleni, gan ddechrau gyda dosbarthiadau meistr ar Dachwedd 4ydd a’r 5ed.

Ac os ydych yn gyfansoddwr ifanc gallwch ymuno gyda ni ym mis Medi i ddechrau ar daith i gyfansoddi darn i driawd piano proffesiynol.

Emyr Wynne Jones yn cyflwyno siec o £10,000 i’r elusen.  Gydag ef mae, (o’r chwith i’r dde) George Nash, Ifan Llywellyn ac Ioan Price.

Dyma lun o’r  cyfansoddwyr ifanc gafodd eu darnau wedi eu perfformio yng Nghyngerdd Dathlu Cyfansoddwyr Ifanc gyda Steve Bingham (feiolin), Lynne Plowman (cyfansoddwr) a Chris Brannick (offer taro).


Dathlu Doniau

Cerddor Ifanc Dyfed

Y Rownd Derfynol

Dydd Sadwrn 8 Ebrill 2017

7.30pm

Neuadd y Dderwen, Rhosygilwen SA43 2TW

Ifan Llywelyn    Trombôn   

Nils Marggraf    Trwmped

George Nash    Gitâr

Ioan Price    Clarinét

Tocynnau:  £10

www.ticketsource.co.uk/youngmusicmakers

ac ar y drws

 

Cyfansoddwyr Ifanc Dyfed

Cyngerdd Dathlu

Dydd Sul 9 Ebrill 2017

3.30pm

Neuadd y Dderwen, Rhosygilwen SA43 2TW

Tocynnau:  £10

www.ticketsource.co.uk/youngmusicmakers

ac ar y drws


Cyngerdd Blwyddyn Newydd

Nos Fercher 4 Ionawr, 7.30yh

Eglwys Eglwys y Santes Fair, Dinbych y Pysgod

Siriol Jenkins - piano

Talfan Jenkins - sacs

Ben Richards  - trwmped

Rhydian Tiddy - trombôn

Dathlwch dyfodiad 2017 gyda chyngerdd sy’n cynnwys rhai o’n talentau ifanc mwyaf blaenllaw.
 
Ymunwch gyda Cherddor Ifanc Dyfed 2016 Siriol Jenkins (piano), ei brawd Talfan (sacsoffon) y trwmpedwr Ben Richards a Rhydian Tiddy (trombôn)
 am noson o gerddoriaeth fydd yn codi’r galon.

Bydd y noson hefyd yn cynnwys Siriol Jenkins yn rhoi perfformiad cyntaf o ddarn comisiwn gan Ben Richards.
 
Mae’r noson er budd Cerddorion Ifanc Dyfed - elusen leol sy’n cynnig cyfleoedd i ieuenctid siroedd Penfro, Caerfyrddin a Cheredigion i weithio gyda cherddorion a chyfansoddwyr proffesiynol.

Darperir lluniaeth yn ystod yr egwyl.

 


 

 

Bydd y delynores ryngwladol Catrin Finch yn un o bedair fydd yn ymddangos er mwyn codi arian i elusen Cerddorion Ifanc Dyfed. Mae’r elusen hon yn Orllewin Cymru yn gyfrifol am raglen Cerddor Ifanc Dyfed - proses blynyddol i offerynwyr ifanc sy’n arwain at gystadleuaeth enillodd Catrin yn 1993, pan yn 13 oed.

Yn ymuno â hi mae eraill sydd wedi bod yn rhan o’r broses ar hyd y blynyddoedd: y pianydd Jocelyn Freeman, y ffliwtydd Jenny Doyne, a’r feiolinydd Molly Rowan Sharples oedd, fel Catrin, yn fuddugol pan yn 13 oed yn 2015.

Mae Cerddor Ifanc Dyfed yn bodoli ers chwarter canrif ac wedi meithrin doniau nifer o offerynwyr ifanc talentog, gyda llawer ohonynt erbyn hyn yn dilyn gyrfaoedd llwyddiannus fel cerddorion proffesiynol. Mae’r elusen hefyd yn rhedeg rhaglen flynyddol i gyfansoddwyr ifanc ac yn gweld nifer cynyddol yn mynd ymlaen i astudio cyfansoddi o ganlyniad. Bydd elw’r cyngerdd yn ein galluogi i barhau gyda’r gwaith pwysig yma. Edrychwn ymlaen at eich gweld ar noson arbennig o gerddoriaeth o’r ansawdd uchaf.

Tocynnau: £20  Dan 18 oed: £10
Archebu ar-lein
www.ticketsource.co.uk/youngmusicmakers
Ac ar y drws


 

Dydd Sadwrn 4 Mehefin 11am

Eglwys Gadeiriol Tyddewi

Cerddor Ifanc Dyfed 2016

SIRIOL JENKINS (piano)

Tocynnau:  £8 / £4

Archebu ar lein


Dathlu Doniau

Neuadd y Dderwen, Rhosygilwen 

Nos Wener 15 Ebrill 2016  7.30pm

Cerddor Ifanc Dyfed 

Y Rownd Derbynol  

Tocynnau £10 (Dan18 oed am ddim)  Archebwch


Dydd Sul17 Ebrill 2016  3.30pm

Neuadd y Dderwen, Rhosygilwen 

Cyfansoddwyr Ifanc Dyfed  

Cyngerdd Dathlu gyda 

Red Priest

Tocynnau £10 (Dan18 oed am ddim)  Archebwch


 

Rydym wrth ein boddau cael cyhoeddi bod un o gyn-enillwyr Cerddor Ifanc Dyfed, Anne Denholm, wedi’i phenodi’n Delynores Frenhinol i EUB Tywysog Cymru.  Y pumed telynor i ddal y swydd yw Anne ac mae hi’n dilyn camre Catrin Finch a Claire Jones a fu hefyd yn gyn-ddeiliaid teitl Cerddor Ifanc Dyfed.


 

Mi gawsom benwythnos gwych o gerddora yn Rhosygilwen ar 25 a 26 Ebrill. Llongyfarchiadau mawr i’r holl gerddorion a chyfansoddwyr a gymerodd ran. Enillydd Cerddor Ifanc Dyfed eleni yw’r feiolinydd Molly Rowan Sharples.  Siriol Jenkins (piano) ddaeth yn ail a dyfarnwyd y trydydd lle ar y cyd i Daniel Jones a Sophie McLaughlin, ill dau’n ffliwtwyr.

Gallwch weld Molly yn perfformio yn y rownd derfynol yma.


Nos Sadwrn 25 Ebrill       7.30pm

Rhosygilwen, Cilgerran SA43 2TW
 

Cerddor Ifanc Dyfed – Y Rownd Derfynol

                                 
Siriol Jenkins - Piano
Daniel Jones - Ffliwt
Catrin Soons - Clarinét
Sophie McLaughlin - Ffliwt
Alexander Morgan - Utgorn
Molly Rowan Sharples - Ffidl
 
Tocynnau:  £10  Dan 18 oed:  Am ddim
Tocyn Penwythnos: £15
neu ar y drws
 
 
Dydd Sul 26 Ebrill              3.30pm
Rhosygilwen, Cilgerran SA43 2TW
 

Cyfansoddwr Ifanc Dyfed

Cyngerdd Dathlu
gyda
Riverside Brass
 
Fe fydd y pumawd pres Riverside Brass yn rhoi cyngerdd o’r gweithiau a gyfansoddwyd gan gyfranogwyr yng nghynllun Cyfansoddwyr Ifanc Dyfed.  Ers mis Medi diwethaf, mae dros 400 o fyfyrwyr o bob cwr o Sir Gaerfyrddin,  Ceredigion a Sir Benfro wedi cyfranogi mewn cyflwyniadau, gweithdai a thiwtorialau unigol, i archwilio celf a chrefft cyfansoddi gyda’r gyfansoddwraig Lynne Plowman.   Yn ystod y cyngerdd ymgodol hwn, fe fyddwn yn cyflwyno amrywiaeth o weithiau a ysgrifennwyd ar gyfer yr ensemble, gan adlewyrchu dawn ac amrywiaeth y cyfansoddwyr ifanc. 
 
Tocynnau:  £10  Dan 18 oed: Am ddim
Tocyn Penwythnos: £15
neu ar y drws

 


Cyfansoddwyr Ifanc Dyfed yn cyrraedd y rhestr fer ar gyfer gwobr genedlaethol dysgu cerddoriaeth fawreddog

Mae Cyfansoddwyr Ifanc Dyfed wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer y Cynllun Addysg Cerddoriaeth Glasurol  Gorau yng Ngwobrau Rhagoriaeth Athrawon Cerdd 2014.  Noddir y wobr gan Classic FM, a bydd yr enillydd yn cael ei ddewis trwy bleidlais gyhoeddus ar classicfm.com.

RYDYM NI ANGEN EICH PLEIDLAIS CHI (A’CH FFRINDIAU, EICH PERTHNASAU, EICH ATHRAWON A’CH CYMDOGION)

Cefnogwch ni trwy bleidleisio heddiw ar gyfer Cyfansoddwr Ifanc Dyfed YMA ac yna pasiwch y ddolen hon ymlaen i bawb rydych chi’n eu hadnabod.  

Diolch yn fawr


Gwobr Cyfansoddwr NCEM 2014

Mae’r Ganolfan Genedlaethol Cerddoriaeth Gynnar (NCEM) yn gwahodd pobl ifanc yn y DU i gyfansoddi darn newydd ar gyfer ensemble enwog The Tallis Scholars.  Ceir dwy wobr:   Dan 18 oed a rhwng 19 – 25 oed.

Bydd The Tallis Scholars yn perfformio’r cyfansoddiadau buddugol am y tro cyntaf yn Church of St John the Evangelist, Rhydychen ar nos Wener y 24ain o Hydref 2014.

Mae’n rhaid cofrestru mynegiannau o ddiddordeb gyda’r NCEM erbyn dydd Gwener yr 21ain o Chwefror 2014. Rhaid cyflwyno’r sgoriau gorffenedig erbyn dydd Gwener yr 21ain o Fawrth 2014.

Os am wybodaeth bellach, ymwelwch â gwefan NCEM 

Image: 
Anne Denholm