Atborth

Yn fy marn i, roedd y gweithdy’n ysbrydoledig a bu’n gymorth mawr gyda fy ngwaith cyfansoddi Lefel A. Roedd yn wych cael dysgu sut i gyfansoddi ar gyfer offeryn na fuaswn fel arfer yn ei chwarae neu’n ystyried cyfansoddi ar ei gyfer. Yn ystod y broses o gyfansoddi, roedd y cymorth a gawsom o fudd mawr ac fe wnaeth fy strwythur a fy syniad yn llawer cliriach yn fy meddwl. I mi, roedd gwrando ar y darnau’n cael eu chwarae’n brofiad hudol ac yn gyfle prin. Doeddwn ni byth yn meddwl y buaswn i’n medru gwrando ar fy nghyfansoddiad i’n cael ei berfformio gan gerddorion mor dalentog a phroffesiynol [Pedwarawd Llinynnol Brodowski]. Fe wnaeth fy ysbrydoli i beidio â rhoi’r gorau i gyfansoddi fyth!
Rona MacGregor, Cyfranogydd – Cyfansoddwr Ifanc Dyfed
 
Mae Cyfansoddwr Ifanc Dyfed wedi cynnau angerdd newydd ynof i gyfansoddi, ac yn sicr rydw i’n mynd i ymroi iddo er mwyn cyfranogi eto’r flwyddyn newydd. Roedd yr amser a roddodd Peter Reynolds, Piano Circus a Lynne Plowman i mi yn anhygoel ac mae’n brofiad bythgofiadwy. Roedd y foment wefreiddiol pan glywais fy ngherddoriaeth yn cael ei chwarae yn uchafbwynt go iawn ar fy mhrofiadau cerddorol. Heb Gyfansoddwr Ifanc Dyfed yn sicr ni fuaswn wedi cael y dymuniad a’r hyder sydd gen i nawr i arbrofi gyda phethau newydd wrth greu cerddoriaeth.
 John Paul Turner, Cyfranogydd – Cyfansoddwr Ifanc Dyfed
 
Mae’n amhosib mesur y teimlad o gyrhaeddiad aruthrol neu’r cynnydd mewn hunan-barch y mae disgyblion unigol yn ei arddangos pan eu bod yn gweld a chlywed EU gwaith yn cael ei berfformio gan ensembles proffesiynol oddi fewn i gyd-destun cyngerdd ‘go iawn’ - profiad y mae’n rhaid i’r mwyafrif o gyfansoddwyr proffesiynol i ymdrechu ac anelu ato yn eu gyrfâu. Mae cynllun y Cyfansoddwr Ifanc yn gwneud hyn yn bosibilrwydd real iawn a chyraeddadwy i unrhyw fyfyriwr sy’n dymuno cyfranogi. Yn ogystal, mae cael CD o’r cyngerdd terfynol yn rhoi cofarwydd i’r disgyblion o achlysur y byddant yn ei gofio gweddill eu bywydau.
Rhian Honour, Pennaeth Cerdd - Ysgol Uwchradd y Frenhines Elisabeth, Caerfyrddin
 
Mae’n bosib mai’r atborth a dderbyniais oedd yr ymateb beirniadol cyntaf i un o fy nghyfansoddiadau a gafodd effaith ar fy ymagwedd at gyfansoddi. Roedd yn ymdrin â chraffter yn y gerddoriaeth na fyddai fy athro cerdd TGAU yn rhoi sylw iddo yn aml iawn, neu fyth: addasrwydd y gerddoriaeth ar gyfer yr offerynwyr, lliw, ansawdd, amrywio rhythmig a harmonig a strwythur - sy’n hollbwysig i gyfansoddwr. Yn syth, fe ychwanegodd ddimensiwn newydd i fy nghyfansoddi a fyddai’n achosi i mi feddwl yn ofalus am beth yr oeddwn yn ei wneud fel artist. [Heb y Cyfansoddwr Ifanc] ni fuaswn wedi bwrw ati i gyfansoddi’n llawn amser yng Ngholeg Cerdd Trinity, ac ni fyddai fy nghyfansoddiadau o safon foddhaol iddynt ennill lle i mi mewn sefydliad o’r fath.
Aled Start, Cyfranogydd – Cyfansoddwr Ifanc Dyfed
 
Mae’n ymddangos eich bod chi’n mynd o nerth i nerth, gyda chydbwysedd manwl gywir o hyrwyddwyr, mentoriaid, ymgynghorwyr a pherfformwyr, sy’n helpu i wneud y cyfleoedd a geir trwy Gyfansoddwr Ifanc Dyfed yn brofiad pum seren go iawn, astell ddeifio berffaith i rai o’r cyfranogwyr i ddod yma i barhau gyda’u gwaith yn RWCMD, ac mewn sefydliadau tebyg eraill yn y DU a thu hwnt. John Hardy, Pennaeth Cyfansoddi – Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru
Roeddwn i’n ddigon ffodus i gael gweithio un ac un gyda’r ensemble [Pedwarawd Llinynnol Brodowski], i drafod fy narn a’i botensial a’i wendidau. Yn fy marn i, mae’r drafodaeth rhwng y perfformiwr a’r cyfansoddwr yn amhrisiadwy ac mae’n sgil hanfodol i’w dysgu, a gyda chymorth cyson ein hathrawon ac wrth gwrs yn fy achos i, Mr Reynolds, mae’r cyfathrebu hwn yn bosib ac yn brofiad i’w fwynhau. Mae pob un o’r cyfleoedd yma, yn enwedig yn y wlad, ble nad yw bob amser yn hawdd cael mynediad at y math yma o ddigwyddiadau, fel y dywedais, yn amhrisiadwy.
Meg Ella Brookes, Cyfranogydd – Cyfansoddwr Ifanc Dyfed
 
Mae Cyfansoddwr Ifanc Dyfed yn hynod o egalitaraidd, gan ei fod yn annog plant i ymwneud â cherddoriaeth mewn ffordd greadigol o oed ifanc, a rhoi’r pŵer iddynt i fod yn greawdwyr. Mae nifer o’r enillwyr eisoes wedi mynd ymlaen i astudio i fod yn gyfansoddwyr, a chredaf fod y cynllun hwn yn ffordd ardderchog i feithrin cyfansoddwyr y dyfodol, yn ogystal â chreu cenhedlaeth o bobl ifanc sy’n deall beth mae cerddoriaeth glasurol yn medru’i gynnig iddynt yn greadigol ac maent yn dod i’w garu trwy gyfranogi.   Buaswn yn dwli gweld y cynllun hwn yn cael ei roi ar waith ar hyd a lled Cymru, fel bod pob person ifanc yn cael y cyfle hwn fel mater o drefn
Rhian Hutchings, Cyfarwyddwr – WNO Max